Kepha – Samo Ni David 27 lyrics

Diyos ang aking Liwanag at aking Tagaligtas
Kanino matatakot? Siya ang Lakas ng aking buhay
Nang dumating ang masasama at aking mga kaaway
Upang kanilang lamunin itong ang aking laman
Sila’y nagkandarapa at sila’y nagsitumba!
Kahit libo-libo pa sila laban sa akin
Puso ko’y ‘di aatras kahit gera p’ang iharap sa’kin
Dahil dito loob ko’y maging buo

Isa lang aking inaasam sa Diyos
Na ako ay titira habang buhay sa Kaniyang bahay
At makita ang Kanyang ganda at manalangin sa templo Niya

Sa oras ng panganib ako’y itatago Niya
Sa Kaniyang lilim, ako’y ipapatong sa isang bato
At ngayon ang ulo ko’y aking itataas
Sa paligid ng aking mga kalaban -at
Ako’y mag-aalay at aawit sa Kanya
Dinggin mo oh Diyos pagsamo ko sa Iyo
Kaawaan mo rin naman sana ako
At sagutin mo ang dalangin ko

‘Pag sinabi Mo’ng hanapin ka (Hahanapin Kita)
Huwag Mo’ng itago ang Iyong Mukha Sa’kin
At huwag Mo akong pababayaan
Oh Diyos ng Aking Kaligtasan

‘Pag iniwan ako ng mga magulang ko
Ang Diyos ang sasalo’t itataas ako
Ituro Mo sa’kin ang Iyong daan Oh Diyos
At dalhin Mo ‘ko sa patag na daanan
Dahil sa mga kalaban ko

H’wag mo akong isuko sa mga kalaban ko
Dahil may mga testigong ‘di naman totoo
At sila’y nagsi alsa laban sakin
At may kasamang malupit na hininga

Ako’y nawalan ng malay Kung hindi ko nakita
Ang kabutihan ng Diyos Sa lupain ng buhay
Maghintay lang sa Diyos Maging matapang at
Siyang magtatatag ng iyong puso
(Mag hintay lang sa Diyos)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *